नेटवर्किङ, चेतनामुलक एवं समन्वयात्मक कार्य तर्फ

(१) विद्यालयमा आचार संहिता निर्माण र लागू ।
(२) नियमित आमा भेला र अन्तरक्रिया ।
(३) विद्यालयमा विविध डिस्प्ले ।
(४) वालक्लव /इकोक्लव/ स्वास्थ्य एवं विज्ञान क्लव सञ्चालन ।
(५) Rato Bangala Foundation ९ वटा मा. वि /नि.मा. वि. सँग २ वर्षे शिक्षण सिकाई वृद्धि सम्बन्धि सम्झौता  ।
(६) SLC Test मा एकरुता र पुरस्कारको ब्यवस्था ।
(७) सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा विद्यालय नागरिक प्रतिवेदन तयार ।
(८) संस्थाको नियमित बैठक र संघ संस्थासँग समन्वय ।
(९) प्र.अ. नेटवर्क नियमित गरेको ।
(१०) विद्यालयले परिचय पुस्तिका प्रकाशन ।
(११) विद्यालयमा भित्ते पत्रिका प्रकाशन ।
(१२) केन्द्र उपकेन्द्रमा प्राथमिक उपचार सञ्चालन ।