शिक्षण सिकाई तर्फ

(१) विद्यार्थी प्रगति विवरण वितरण ।
(२) उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन ।
(३) ग्रेड शिक्षण (कक्षा ३ सम्म) ।
(४) केही सदस्य विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण ।
(५) नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप विद्यालय भित्र, गा.वि.स. भित्र प्रा.वि. स्तरीय, सात गा.वि.स. त्र मा.वि. स्तरीय हुने गरेको ।
(६) सातवटा उपकेन्द्रमा Computer CD बाट शिक्षण ।
(७) प्राथमिक तहमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू ।
(८) कक्षागत Job Chart र नियमको पालना ।
(९) केन्द्र / उपकेन्दका्र नि.मा.तहमा Computer Science पढाई ।
(१०) वाल मैत्री विद्यालय र वालकेन्द्रित शिक्षण विधिको प्रयोगको थालनी ।