देउपुर गाउँ शिक्षा समन्वय समिति

  • गाउँ शिक्षा योजना निर्माण ।
  • गा.वि.स. स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन ।
  • एस.एल.सी. पुरस्कारको ब्यवस्था ।