ज्याम्दी गाउँ शिक्षा समन्वय समिति

  • गा.वि.स.का प्राथमिक तहको विषयगत शिक्षक नेटवर्क
  • गा.वि.स. स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप ।