नयाँगाउँ गाउँ शिक्षा समन्वय समिति

  • नियमित बैठक र साझा कार्यक्रम तथा योजना ।
  • नियमित गा.वि.स. स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन ।
  • कक्षा ५ को परीक्षा सञ्चालन र पुरस्कार ।
  • नियमित प्र.अ. नेटवर्क
  • विषयगत शिक्षक नेटवर्क