इन्द्रावती मा.वि., ज्याम्दी

  • १–५ फेस टु फेस बसाई र बुक कर्नरको ब्यवस्था ।
  • विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था ।
  • बाल पेन्टिङ र कोटेशन लेखन ।