ब्रह्मायणी मा.वि., देउपुर

  • विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था।
  • कक्षा १० लाई उपचारात्मक शिक्षण ।