उमा सह शिक्षालय उच्च मा.वि., चण्डेनी

  • गा.वि.स. स्तरीय शैक्षिक भ्रमण ।
  • ब्यवस्थित पुस्तकालय सञ्चालन ।