चण्डेनी मा.वि., जैसिथोक

  • विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन ।
  • पाठ योजनाको प्रयोग गरी शिक्षण ।
  • कक्षा १–८ फेस टु फेस बसाई ।
  • कक्षा १–५ मा बुक कर्नरको ब्यवस्था ।
  • कक्षा १–३ मा पास कार्डको ब्यवस्था ।
  • कक्षागत अभिभावक अन्तरक्रिया ।
  • कक्षा १–५ शिक्षक डेक्स ।